Internet Archive BookReader

Natya Shastra of Bharata Muni Volume 1